Privaatsustingimused

Ariko Reserv OÜ privaatsustingimused värbamisprojektide läbiviimisel

Käesolevad isikuandmete kaitse põhimõtted annavad teada, kuidas ja miks Ariko Reserv OÜ (edaspidi Ariko Reserv) isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Tingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GPDR – General Data Protection Regulation). Nende eesmärk on kaitsta andmesubjekti privaatsust vastavalt Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidele ning andmekaitse hea tava põhimõtetele.
Ariko Reserv käitleb isikuandmeid värbamisteenuse pakkumise eesmärgil kolmandatele isikutele ehk Ariko Reservi klientidele
Privaatsustingimused kehtivad alates 01.04.2020.

1. Kasutatud mõisted
1.1.  Isikuandmed on andmed, mille alusel saab füüsilist isikut otseselt või kaudselt tuvastada erinevate identifitseerimistunnuste alusel (nimi, isikukood, asukohateave jms), sh sätestada tema omadused, suhted ja kuuluvus.
1.2.  Andmete töötlemine on isikuandmete kogumine, talletamine, kasutamine või muu tegevus teatud eesmärgil.
1.3.  Kandidaat ehk andmesubjekt on füüsiline isik värbamisprojektis, kes edastab oma andmed ise või kelle andmed Ariko Reserv leiab sobima värbamisprojektis oma kliendi ettevõttele.
1.4.  Kliendileping on leping, mis on sõlmitud Ariko Reservi ja klientfirma vahel värbamisteenuse osutamiseks (edaspidi leping).
1.5. Andmepank on Ariko Reservi hallatav kandidaatide isikuandmeid sisaldav arvutisüsteem, millega liitudes teavitatakse sobivaid kandidaate Ariko Reservi kliendilepingute alusel läbiviidavatest personaliotsingu konkurssidest.

2. Isikuandmete töötlemine
2.1. Isikuandmete töötlemise aluseks on kandidaatide vaba tahte kohane andmete avaldamine eesmärgiga leida teatud perioodi vältel uus töökoht.
2.2. Ariko Reservi Andmepanka jagatud andmeid töödeldakse kokkulepitud aja ehk 36 kuu vältel, mille jooksul võib Ariko Reserv teha tööpakkumisi talle edastatud andmete kohaselt. Andmepangaga liitudes annab kandidaat nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.
2.3. Ariko Reserv kogub ainult andmeid, mis on vajalikud tulenevalt Eesti ja Euroopa Liidu seadustest ning sõlmitud kliendilepingutest või on olulised selleks, et hinnata kandidaadi sobivust erinevatele Ariko Reservi poolt läbiviidavatele värbamisprojektidele või kindlale ametikohale, millele ta kandideerib. Ariko Reserv peab kandidaadi isikuandmeid töötlema, et sooritada vajalikud toimingud enne töölepingu sõlmimist kandidaadi ja kliendilepingu osapoole vahel.
2.4. Ariko Reserv kogub isikuandmeid peamiselt isikult endalt, kui ta liitub Ariko Resrvi Andmepangaga või kandideerib avaldatud töökuulutusele. Töökuulutusele kandideerides kogub Ariko Reserv taustauuringu teostamiseks andmesubjekti kohta käivaid täiendavaid andmeid avalikest andmebaasidest. Lisaks kogub Ariko Reserv andmeid kolmandate osapoolte allikatest õigusaktidega lubatud ulatuses, kui seda on vaja andmesubjekti sobivuse hindamiseks teatud ametikohale.
2.5. Ariko Reserv võib isikuandmeid koguda näiteks järgmistest allikatest:
• tööalaselt kasutatavad suhtlusvõrgustikud (nt LinkedIn)
• andmesubjekti nimetatud soovitajad
• taustakontrollidega seotud asutused
• isiksuse või võimekuse testide pakkujad
• tööportaalide andmebaasid ja muu avalik andmebaas
Samuti võib Ariko Reserv koguda muid andmeid, mille andmesubjekt on ise avalikustanud (näiteks sotsiaalmeedias või tööintervjuu käigus).
2.6. Ariko Reserv kogub ja töötleb lepingus sätestatud eesmärkidel mitmesuguseid isikuandmeid, mida andmesubjekt esitab meilisõnumi või veebipõhiste kandideerimissüsteemide kaudu. Nendeks andmeteks võivad olla nimi, meiliaadress, telefoninumber, aadress, sugu, sünniaeg, isiklik veebileht, foto, praegune tööandja, hariduskäik, töökogemus, keeleoskus, IT-oskused, võimalik tööle asumise kuupäev, palgasoov, tööluba tõendavad dokumendid või muu ametipositsioonile kandideerimiseks oluline informatsioon.
2.7. Ariko Reserv eeldab, et värbamisprotsessi oma andmete jagamisel või Ariko Reservi Andmepangaga ühinemisel edastavad kandidaadid üksnes asjakohaseid ja tõeseid andmeid, mis võimaldavad teha kaalutud otsuseid nende sobivuse kohta kliendilepingu alusel läbi viidavate värbamisprojektides.

3. Isikuandmete käsitlemine
3.1. Isikuandmeid käsitlevad ainult need isikud, kes hindavad tööotsija kandideerimisavaldust või kes töötlevad vastavaid andmeid värbamisega seotud tugiteenuste osutamiseks. Kandidaadi andmete laekumisel haldab neid värbamiskonsultant, kes hindab 36 kuu vältel andmesubjekti sobivust erinevatele Ariko Reservi poolt läbiviidavatele värbamistele ja suhtleb kandidaadiga värbamisprotsessi jooksul nii e-kirja kui ka telefoni teel.
3.2. Edukate kandidaatide isikuandmed edastatakse värbamisteenuse tellinud kliendile, et viia lõpule värbamisprotsess ametikohale, millele kandidaat kandideeris. Samuti võidakse kandidaatide andmed edastada kolmandatele osapooltele, kes viivad värbamisprotsessi osana läbi täiendavaid võimekuse teste või taustakontrolle. Sellisel juhul edastatakse kolmandatele isikutele vaid asjakohane ja vajalik informatsioon kandidaadi kohta (näiteks tema nimi ja kontaktandmed, taustakontrolliks isikukood). Taustakontrolli läbiviimisest teavitatakse vastavaid kandidaate ja küsitakse nende nõusolekut. Kandidaadi andmeid võidakse juriidilise kohustuse alusel avaldada ka vastavatele ametiasutustele, kui Ariko Reservilt seda seadusega nõutakse.
3.3. Kandidaadi isikuandmeid ei edastata üldiselt väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Seda tehakse vaid juhul kui ametipositsiooni, millele andmesubjekt kandideerib, pakub ettevõte, mille värbamisotsustega seotud isikud asuvad väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Sellisel juhul toimub kandidaadi isikuandmete haldamine vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele. Kandidaadi isikuandmeid võidakse edastada väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda ainult juhul, kui täidetakse isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) nõudeid.

4. Isikuandmete säilitamine ja turvalisus
4.1. Ariko Reserv säilitab kandidaadi isikuandmeid värbamisprotsessi lepingulise perioodi lõpuni või andmesubjekti nõusolekul 36 kuud alates andmete laekumise hetkest. Kandidaadil on võimalus anda vastav nõusolek ametipositsioonile kandideerides või Andmepangaga liitudes. Kandidaate, kes nõustusid oma andmete säilitamisega, teavitatakse selle perioodi jooksul teistest Ariko Reservi tööpakkumistest sõltuvalt kandidaadi sobivusest pakutavale ametipositsioonile. Vastava perioodi lõppedes isikuandmed kustutatakse nii Ariko Reservi Andmepangast kui ka suhtluskanalitest (Outlook, värbaja mobiiltelefon). Paberkandjal CV-d hävitatakse selleks ette nähtud kogumiskastis või Ariko Reservi kontoris asuvas paberihundis. Kui kandidaat osutub värbamisprotsessis edukaks, hallatakse tema isikuandmeid töösuhte kehtimise ajal vastavalt Ariko Reservi kliendi töötajate isikuandmete töötlemise tingimustele.
4.2. Ariko Reserv rakendab kõiki mõistlikke ja asjakohaseid meetmeid hallatavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmetele ja võimalus nende töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kõikide andmesubjektide isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina.

5. Andmesubjekti õigused
5.1. Kandidaadil on igal ajal õigus avaldada soovi teda puudutavatele andmetele ligipääsuks (õigus tutvuda), nende korrigeerimiseks (õigus andmeid parandada), täiendamiseks või seadusest tulenevalt kustutamiseks (õigus olla unustatud). Andmesubjektil on õigus saada teavet selle kohta, kas ja kuidas Ariko Reserv tema isikuandmeid töötleb ning kes omab neile ligipääsu. Oma õiguste rakendamiseks tuleb andmesubjektil saata vastavasisuline sooviavaldus e-posti aadressile ar@arikoreserv.ee.
5.2. Kui andmesubjekt arvab, et Ariko Reserv on käesolevates värbamisteenuse pakkumise tingimustes kirjeldatud põhimõtetest olenemata rikkunud tema õigusi isikuandmete töötlemisel, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

6. Privaatsustingimuste muutmine
6.1. Ariko Reserv jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, et kindlustada nende vastavus isikuandmekaitse seadustele ja andmekaitse hea tava põhimõtetele.
6.2. Privaatsustingimused on oma uusimas vormis alati saadaval Ariko Reservi veebilehel.

Ariko Reserv OÜ
Raua 36, Tallinn 10120
www. arikoreserv.ee
ar@arikoreserv.ee